Parsley erection. Tłumaczenie hasła "truflami" na angielski


Tłumaczenia dodatkowych przykładów zdań również generowane są przez automatyczny moduł i nie są weryfikowane przez naszych lektorów.

parsley erection

They could also be erected in a matter of hours. Również mogli być wzniesieni w kwestii godzin. The house is thought to have been erected between and Uważa się, że dom został wzniesiony między a The building is known to have been erected around Wiadomo, że budynek został wzniesiony około A school building was erected for the town's children in Budynek szkolny został wzniesiony dla dzieci miasta w The building was first erected in as a home.

Parsley root

Budynek najpierw został wzniesiony w jako dom. Often what took a week to cut could be erected in a few hours. Często co wziął tydzień cięciu mógł być wzniesiony za kilka godzin. I feel the wall she's erected to keep herself from me. Czuję ścianę rozbiła utrzymać się samemu ode mnie.

Not to have to erect a wall around her heart. Nie musieć wznieść ścianę około jej serca.

parsley erection

The top was high enough for him to stand erect in. Szczyt był wystarczająco wysoki, dla niego by stać wyprostowanym w. The parsley erection part of the current building was erected in Rola główna obecnego budynku została wzniesiona w A story building parsley erection have been erected inside of it.

parsley erection

Budynek historia mógł być wzniesiony do środka z tego. A new building was erected near the old site in Nowy budynek został wzniesiony koło starego miejsca w In a new building was erected on the site.

W nowy budynek został wzniesiony na miejscu.

Tłumaczenie hasła "truflami" na angielski

The first church on the present site was erected in Pierwszy kościół na obecnym miejscu został wzniesiony w It was erected in and did not last long. To zostało wzniesione w parsley erection zrobiło nie ostatni długi.

parsley erection

Where it would finally be erected, no one yet knew. Gdzie to w końcu zostałoby wzniesione, nikt już nie wiedział.

The new town hall was erected next to the old one. Sala nowego miasta została wzniesiona obok starego.

parsley erection

Could it be he had never seen himself erect before? To mogłoby być nigdy nie zobaczył, jak siebie wzniósł wcześniej? The stand, erected inwas able to hold people.

parsley erection

Stojak, wzniesiony wmógł mieć miejsc. Also in the course of that century a new city wall was erected. Co więcej w trakcie tego wieku nowa ściana miasta została wzniesiona.

  • W zasadzie to było to risotto z białymi truflami.
  • Dodatkowe przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.
  • На востоке земля была затенена, и огромные озера стояли лужами еще более темной ночи.

It is just west of the main building, and was erected in the To jest właśnie na zachód od głównego budynku, i został wzniesiony w A church was erected in to house his remains. Kościół został wzniesiony w do domu jego pozostałości.

A new church was erected in and is still standing. Nowy kościół został wzniesiony w i jest aktualny.

The second city hall was erected during and Drugi ratusz został wzniesiony podczas i It was erected between and on the site of an earlier church. To zostało wzniesione między a na położeniu wcześniejszego kościoła. Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.